За НП „Централен Балкан“

Национален парк „Централен Балкан” е един от трите национални парка на България. Създаден през 1991 г., днес той е третата по големина защитена територия у нас – 720 кв. км. Разположен е в най-високата част на Централна Стара планина, като включва три части на планинската верига – Златишко-Тетевенска, Троянска  и Калоферска планина. Дирекция, регионален орган на Министерството на околната среда и водите, управлява Парка с цел да опазва и поддържа биологичното разнообразие и да защитава дивата природа, да предоставя възможности за научни и образователни дейности, за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък
В границите на Националния парк са разположени 9 резервата – „Боатин”„Царичина”„Козястена”„Стенето”„Стара река”„Джендема”„Северен Джендем”„Пеещи скали” и „Соколна”. Съгласно класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN), Паркът е защитена територия от втора категория, а резерватите в него – първа категория.

През 2000 година към териториите, за които Дирекция „НП Централен Балкан” извършва дейности по управление и охрана са добавени два резервата в близост до границите на Парка – резерват „Еленова гора” в землището на с. Сахране и поддържан резерват„Чамджа” в землището на с. Христо Даново.

„Централен Балкан“ е основна част от Националната екологична мрежа. Заради своите съхранени местообитания и изключително биологично разнообразие, от 2008 г. „Централен Балкан“ е защитена зона по двете основни Директиви в природозащитното законодателството на Европейския съюз – за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в единната Европейска екологична мрежа на зони под специална защита Натура 2000.
През 2006 г. „Централен Балкан“ става сертифициран член на Федерацията на Европейските природни и национални паркове (EUROPARC).

През 2009 г. Националният парк е отличен с Европейска диплома за защитени територии – първият и единствен в България носител на престижната международна награда
През 2017 г. „Централен Балкан“, заедно с територията на пет прилежащи общини – Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон, са обявени като биосферен парк  „Централен Балкан“ в рамките на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“. Новият биосферен парк обхваща четири от биосферните резервати на Парка – „Боатин“, „Царичина“, „Стенето“ и „Джендема“, присъединени към програмата през 1977 г.
Отново през 2017 г., най-представителните букови гори в деветте резервата на Националния парк стават част от серийния обект на световното наследство на ЮНЕСКО – „Старите  и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

Планът за управление на НП „Централен Балкан“, 2016-2025 г. – основен документ за управление на Парка, отрежда в услуга на посетителите специална зона „Природосъобразен туризъм“. Тя включва туристически маршрути с 580 км обща дължина.

Разнообразният релеф, високата планина, пъстрите поляни и столетните гори, привличат посетители в Централен Балкан целогодишно. Лесният достъп от Предбалкана –  от север и долината на тракийските царе –  от юг  допринася за високата посещаемост на Парка.

Зона „Природосъобразен туризъм“ предлага мрежа от маршрути и обекти, които улесняват пребиваването на посетителите, подпомагат информираното им поведение в защитената територия. Съоръжения и табели на входовете в Парка и резерватите запознават с богатствата и значението на защитената територия, с правилата в нея. 70 маршрута отвеждат до забележителни места в Парка – вековни гори, просторни високопланински ливади, сурови върхове, внушителни водопади, панорами към характерни за релефа на планината живописни пейзажи. Привлекателна възможност е прекосяването на Парка по билото на Централна Стара планина, следвайки първостепенния пешеходен маршрут от европейската система, свързваща Черно море с останалата част от Европа, известен като Е3 Ком – Емине. Специално изградените екопътеки „Бяла река“ и „Видимско пръскало“, и интерпретирани маршрути „Водните дупки“ и „По пътя на балканджиите“, комплексът за интерпретация „Гората“, посетителският информационен център „Вежен“ помагат да се разбере и съпреживее природата по естествен и вълнуващ начин.